PÕHIKIRI

MTÜ Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit (edaspidi “Liit”). Liidu nime lühendiks on EDKTL
1.2. Liidu asukohaks on Tallinna Linn, Eesti Vabariik
1.3. Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit on Eesti Vabariigis registreeritud kahjuritõrjet teostavate ettevõtete ja kahjuritõrjealase tegevuse sidusaladega tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate mittetulunduslik, vabatahtlik ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev ühendus.
1.4. Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.
1.5. Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.
1.6. Kahjuritõrje all mõistab Liit kahjurputukate tõrjet (desinsektsioon), näriliste tõrjet (deratisatsioon) ja kahjulike bakterite ning mikroorganismide tõrjet (desinfektsioon).
1.7. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast

2. Liidu tegevuse eesmärgid ja viisid
2.1. Liidu tegevuse eesmärgiks on
2.1.1. Kahjuritõrjealase teave ja seadusandluse täiendamine
2.1.2. Kahjuritõrje kvaliteedi tõstmine
2.1.3. Kahjuritõrjujate kvalifikatsiooni tõstmine ja kahjuritõrjujate atesteerimine
2.1.4. Eesti Vabariigis tegutsevate juriidiliste isikute informeerimine ja füüsiliste isikute teadvuse tõstmine kahjurite poolt levitatavate haiguste ja tekitatava kahju osas.
2.1.5. Liidu liikmete huvide esindamine Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki.
2.2. Liidu tegevuse eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
2.3. Eesmärkide elluviimiseks kavandab Liit järgmisi tegevusi:
2.3.1. osaleb uute seaduste ja muude õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja olemasolevate täiustamisel;
2.3.2. esindab Liidu liikmete huve riigi- ja omavalitsusorganites;
2.3.3. korraldab Liidu liikmete personali koolitust ja täiendõpet;
2.3.4. kogub ning süstematiseerib kahjuritõrjealast informatsiooni ning oskusteavet Eestist ja teistest riikidest;
2.3.5. määrab vajadusel kindlaks Liidu liikmesfirmade töötajate vajalike oskuste ja teadmiste taseme ning korraldab selle alusel vajalikke atesteerimisi või litsenseerimisi;

3. Liidu liikmeskond, Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1. Liitu võivad liikmetena kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on põhikirjaliselt põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 1 nimetatud tegevuse.
3.2. Liidu liiget võib Liidus ja tema juht- ja kontrollorganites esindada vastavas registris registreeritud Liidu liikme juhtorgani (juhatuse) liige või eelnimetatud juhtorgani poolt kirjalikult volitatud isik.
3.3. Liidu liikmeks astumiseks esitab soovija avalduse kirjalikult Liidu juhatusele ning juhatus teeb ettepaneku järgmisele korralisele üldkoosolekule soovija Liidu liikmeks võtmise kohta. Juhatusel on õigus ettepaneku tegemiseks küsida soovijalt täiendavat informatsiooni tema tegevuse kohta.
3.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu üldkoosolek. Liidu liikmete nimekirja hooldab ja täiendab juhatus vastavalt Liidu üldkoosoleku otsustele.
3.5. Liidust väljaastumiseks peab Liidu liige esitama Liidu juhatusele kirjaliku avalduse. Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne kalendriaasta lõppu ning olema tasunud jooksva aasta liikmemaksu.
3.6. Liidu üldkoosolek võib juhatuse ettepanekul Liidu liikme Liidust välja arvata alljärgnevatel põhjustel
3.6.1. Liidu põhikirja sätete täitmata jätmisel
3.6.2. Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamisel.
3.6.3. Liikmemaksu tasumatajätmisel rohkem kui kuuel kalendrikuul.

4. Liidu liikmete õigused
4.1. Liidu liikmel on õigus:
4.1.1. võtta osa üldkoosolekutest ja teistest Liidu poolt korraldatud üritustest
4.1.2. olla valitud Liidu juhatusse ja kontrollorganitesse;
4.1.3. esitada üldkoosolekule ja juhatusele arupärimisi ja ettepanekuid, kusjuures üldkoosolekule arutamiseks esitatakse arupärimised ja ettepanekud juhatuse kaudu;
4.1.4. saada teavet kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
4.1.5. algatada erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist;
4.1.6. kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
4.1.7. astuda Liidust välja.

5. Liidu liikmete kohustused
5.1. Liidu liikmed on kohustatud:
5.1.1. täitma Liidu põhikirja ja üldkoosolekute otsuseid;
5.1.2. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemasku ning muid tasusid vastavalt Liidu üldkoosoleku otsusele;
5.1.3. tasuma maksekohustuste mitteõigeaegse täitmise korral viiviseid vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale ja suurusele;
5.1.4. mitte osutama ebaausat konkurentsi Liidu teiste liikmete suhtes.

6. Liidu juhtimine
6.1. Üldkoosolek
6.1.1. Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Liidu tegevust puudutavates küsimustes ja mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
6.1.2. Üldkoosoleku toimumise kohast ja selle päevakorrast, mille esitab juhatus, tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist.
6.1.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega juhatuse enda initsiatiivil või vähemalt ühe kümnendiku Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel juhatuse poolt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.
6.1.4. Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.1.4.1. Liidu põhikirja kinnitamine ja muudatuste tegemine Liidu põhikirjas;
6.1.4.2. Liidu juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse ja juhatuse esimehe valimine;
6.1.4.3. juhatuse aruande Liidu tegevuse kohta kinnitamine;
6.1.4.4. Liidu revisjonikomisjoni valimine ning selle aruannete kinnitamine;
6.1.4.5. Liidu aastaeelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine
6.1.4.6. Liidu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning tasumise korra kehtestamine;
6.1.4.7. liikmemaksude mitteõigeaegse laekumise puhul viiviste suuruse ja viiviste tasumise (sissenõudmise) korra kehtestamine;
6.1.4.8. uute liikmete vastuvõtmine;
6.1.4.9. Liidu liikmest väljaastumise ja väljaarvamise korra kinnitamine ja väljaarvamise otsustamine;
6.1.4.10. lahendab oma liikmete apellatsioone juhatuse otsuste kohta;
6.1.4.11. Liidu ning juhatuse või Liidu liikmete vaheliste tehingute otsustamine ning kinnitamine
6.1.4.12. Liidu tegevuse lõpetamine
6.1.5. Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt pooled Liidu liikmetest, välja arvatud koosolekud, kus otsustatakse põhikirja muutmise või Liidu tegevuse lõpetamisega seonduvaid küsimusi, misjuhul koosolek on õiguspädev, kui kohal viibib vähemalt kaks kolmandikku Liidu liikmetest. Juhul kui üldkoosolekule ilmub nõutavast vähem Liidu liikmeid, määrab juhatus uue üldkoosoleku aja ja teatab sellest liikmetele.
6.1.6. Üldkoosoleku otsused tunnistatakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletavad vähemalt pooled koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik vähemalt kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek.
6.1.7. Üldkoosoleku otsused on juhatusele, teistele juht- ning kontrollorganitele ja liikmetele täitmiseks kohustuslikud.
6.2. Liidu juhatus
6.2.1. Liidu juhatuse ülesandeks on Liidu tegevuse operatiivne juhtimine
6.2.2. Liidu juhatusse võivad kuuluda teovõimelised füüsilised isikud sõltumatult nende seotusest Liidu liikmetega.
6.2.3. Liidu juhatus valitakse kolmeks aastaks
6.2.4. Liidu juhatuse liikmel on õigus kirjalikku avaldust esitades tagasi astuda, mis jõustub uue juhatuse liikme kohta registrikande tegemise päeval. Liidu üldkoosolekul on õigus valida kaks juhatuse asendusliiget, kes asendavad tagasiastunud juhatuse liiget.
6.2.5. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liiget igal ajal tagasi kutsuda, juhul kui
6.2.5.1. ta ei osale rohkem kui kolmel järjestikusel juhatuse koosolekul
6.2.5.2. ei järgi käesolevat põhikirja.
6.2.5.3. kahjustab olulisel määral Liidu mainet või varaliset seisundit.
6.2.6. Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja.
6.2.7. Liidu juhatus:
6.2.7.1. koostab Liidu aastaeelarve projekti ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
6.2.7.2. esitab üldkoosolekule ettepanekuid Liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaheitmise kohta;
6.2.7.3. määrab varade soetamise ja võõrandamise korra;
6.2.7.4. Juhatuse otsused on õiguspärased, kui juhatuse koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl või istungit juhtiva juhatuse liikme hääl.
6.2.7.5. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vähemalt üks kord kvartalis.
6.2.7.6. Juhatuse liikmed esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes.

7. Liidu vara ja finants-majandustegevus
7.1. Liidul on õigus omada põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks vajalikku vara.
7.2. Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
7.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
7.2.2. juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest;
7.2.3. riiklikest ja sihtotstarbelistest eraldistest;
7.2.4. muudest laekumistest.
7.3. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste ja võlgade eest.
7.4. Liidul on õigus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras moodustada sihtasutusi ning vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale osakondi.
7.5. Liidu raamatupidamist korraldatakse vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega.

8. Revideerimine
8.1. Liidu asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek valida revidendi või moodustada revisionikomisjoni
8.2. Revident või revisionikomisjon valitakse üheks aastaks.
8.3. Revident või revisionikomisjon esitavad aruande üldkoosolekule

9. Liidu tegevuse lõpetamine
9.1. Liidu tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.
9.2. Liidu tegevus lõpetatakse, juhul kui Liidu liikmete arv väheneb alla kolme ja muudel Eesti Vabariigi õigusaktides nimetatud juhtudel.
9.3. Liidu tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
9.4. Liidu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele