KAHJULIKE ORGANISMIDE TÕRJE

Mõisted

Kahjulik organism – iga organism, mille olemasolu või elutegevus võib olla ohtlik inimesele, tema tegevusele, toodetele, mida nad kasutatavad või toodavad, loomadele ning ka teistele elusorganismidele või keskkonnale.

Kahjuritõrje – tegevus, mille käigus kasutatakse biotsiidi kahjulike organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul keemilisel või bioloogilisel viisil nende ebasoovitava tegevuse ohjamiseks.

Kahjulike organismide tõrjuja – isik, kes kasutab biotsiide kahjulike organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul keemilisel või bioloogilisel viisil nende vastu võitlemiseks.

Toimeaine – aine või mikroorganism, sealhulgas viirus või seen, millel on üldine või spetsiifiline toime kahjulikele või ebasoovitavatele organismidele ning mida kasutatakse selle vastava omaduse tõttu biotsiidis.

Biotsiid – kas ühte või enamat toimeainet sisaldav aine või valmistis, mis on ette nähtud kahjulike või ebasoovitavate organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, peletamiseks, kahjutustamiseks, kahjustava toime kontrolli all hoidmiseks või muul viisil nende vastu võitlemiseks, kusjuures biotsiidi kasutamine peab olema ohutu inimese tervisele

Vastutav spetsialist – isik, kes on pädev juhtima ja korraldama kahjuritõrjet ning nõustama ettevõtjat, et oleks tagatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmine. Vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjulike organismide tõrjuja 5.taseme kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.

Vastavalt Biotsiidi seadusele võib isik teostada kahjuritõrjet juhul kui:

1) tal on asjakohane majandustegevuse registri registreering ja

2) tal on asjakohane õigussuhe vastutava spetsialistiga või on füüsilisest isikust ettevõtja ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina või

3) ta töötab tööandja juures ning tal on kahjulike organismide tõrjuja 4.taseme kutsetunnistus.