TUNNUSTATUD KOOLITUSKAVAD

Kutselise biotsiidi kasutaja koolitus pindade puhastamisel desinfitseerivate ainetega

Koolitaja: Stell Eesti AS
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekava on koostatud koristusprotsessis pindade puhastamisel desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutaja seisukohalt.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena omab õppija ülevaadet biotsiidide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, oskab leida vajatavat informatsiooni ja koristusprotsessis biotsiide ohutult kasutada pindade desinfitseerimisel.
Sihtrühm:
Puhastusteenindajad, toateenindajad, hooldajad ,töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, koristuses kasutatavate ainete müüjad, isikutele, kes oma töös kasutavad pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu…

  • teab olulisemaid mõisteid ja seadusandlikke aluseid ning oskab leida vajalikku informatsiooni, mis kaasnevad biotsiidide kasutamisega;

  • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, pakendatakse ja märgistatakse, et tagada ohutu töökeskkond;

  • oskab koristus ja desinfitseerivate ainete (biotsiide) kasutamisel lugeda ohutuskaarti ja arvestada tööprotsessis saadud informatsiooniga;

  • oskab pakendilt leida kemikaalist tulenevaid ohte ja arvestada neid kasutades tööprotsessis;

  • teab kuidas pinnad saastuvad ja oskab juhendada biotsiidide kasutamist pindade puhastamisel;

  • teab vajalikke isikukaitsevahendeid ja oskab neid kasutada töötades biotsiididega;

  • teab oma kohustusi ja õigused biotsiidide käitlemisel;

  • teab kuidas kemikaalide/biotsiidide utiliseerida seadusega ettenähtud korras;

  • teab kuidas käituda kemikaaliõnnetuse korral.

Õppe alustamise tingimused:
Eelduskoolitused on: „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“, “Puhastusteenindaja tase 3 kutseksamiks ettevalmistus“ või eelnevad baasteadmised puhastusprotsessist.
Koolituskava

Mõisted – KemS – kemikaal, segu, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism

Õigusaktid ja standardid.

Kemikaaliseadus

Biotsiidiseadus

REACH – Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

Kemikaalide andmebaasid

ECHA, Eestis lubatud biotsiidide nimekirjad.

Biotsiidide kasutamine.

Biotsiidide tooteliigid ja nende kirjeldused. Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti? Nõuded, mis tulenevad seadusandlusest. Kohustuslikud märgistuselemendid pakendil, kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähiste määramine; biotsiidide nõuetekohane hoiustamine. Biotsiidide kasutamine ja mõju pindade puhastamisel.

Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade

Oma tööst tulenevate mikroorganismide, nende arengu, leviku ja resistentsuse põhimõtete teadmine. Oma töö eripärast tulenevate pindade saastatuse eripärad. Aseptiline tööviis. Käte hügieen ja antiseptika. Vastavalt töökeskkonna eripärale desinfektsiooniplaani koostamine ja töö juhendamine. Puhtuse mõõtmise erinevad võimalused- ATP, Hygicult.

Tööohutus ja esmaabi

Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused biotsiidide käitlemise ohutuse tagamisel. Töötingimused, riskide hindamine. Biotsiidide mõju tervisele ja keskkonnale. Kemikaalide jäätmekäitlus. Isikukaitsevahendite valimine biotsiidide kasutades. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral. Hädaolukorras tegutsemine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid: Test valikvastustega koolitusel läbitud teemade kohta

Hindamiskriteeriumid: 70% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õppija sooritas testi positiivselt