TUNNUSTATUD KOOLITUSKAVAD

Koolituse nimetus: Kutselise kasutaja pädevuskoolitus desinfitseerivate ainete (biotsiidide)  pindade puhastamisel kasutajatele.
Koolitaja: Puhastusekspert OÜ
Maht: 8 tundi

Miks?

Puhas elukeskkond on paljudes kohtades kõige muu alus, see loob tingimused põhitegevusteks. Puhtus ei ole alati silmaga mõõdetav, välisel vaatlusel võib olla pind puhas, aga kõrgemate hügieeninõuetega kohtades on vajadus mikrobioloogiliselt puhaste pindade järgi. See toob kaasa vajaduse kasutada desinfitseerivaid aineid, ehk biotsiide. Antud ainete kasutamine tähendab mikroorganismide taseme viimist ohutule tasemele. Seda tuleb osata teha õigesti, et hävitatud saaks mikroobid, mida on vaja hävitada ja oleks ohutu inimestele ja ümbritsevale. Oluline on mõista kuidas mõjutab desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutamine enda ja teiste tervist ning heaolu.

Alljärgnevalt on kirjeldatud koristamisel desinfitseerivate ainete kasutajate pädevused ning kirjeldatud eeldatav koolitus, et puhtus ja desinfitseerimine saaks läbi viidud ohutult ja efektiivselt.

Kellele?

Biotsiidide kutselisele kasutajale, kes on töös kasutab pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid (puhastusteenindajad, koristajad, toateenindajad, hooldajad jne) ja/või juhendab teise tava tööd puhastamisel biotsiidide kasutamisel, näiteks puhastustööde juhid, perenaised, koristusainete müüjad jne.

Õppekava

Õpekava on koostatud pindade puhastamisel desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutaja seisukohalt, kellel on olemas eelnevad baasteadmised puhastusprotsessist. Puhastusalane, infektsioonikontrollialane ja desinfitseerimisprotsesse juhtiv kompetents on laiem ja eeldab lisakoolitusi.

Kui eelnev puhastamist puudutav teadlikkus on madal või puudub, siis puhastusprotsessis desinfitseerimise tulemuslik ja ohutu läbi viimine eeldab eelnevat lisakoolitust ka biotsiidide kasutaja tasemel. Arvesse on võetud vaid desinfitseerivate ainete (biotsiidide) eripära puhastamise protsessis. Selgituste lahtris on välja toodud ka kohad, mis võiva eeldada lisakoolitust.

 

Teema

Maht

Tulemus (õpiväljund)

Selgitus

Ülevaade õiguslikust regulatsioonist- kemikaaliohutuse nõuded ja kohustused; biotsiidiseadus, sellest tulenevad kohustused desinfitseeriva aine kasutamisel, järelevalve, REACH, CLP

45 min

Teab biotsiidiseadusest jt õigusaktidest tulenevaid kohustusi

 

Oma tööst tulenevate mikroorganismide, nende arengu, leviku ja resistentsuse põhimõtete teadmine.

30 min

Teab mikroorganismide üldisemaid leviku põhimõtteid ja paljunemist soodustavaid tingimusi, oskab arvestada üldiste põhimõtetega oma töös.

Täpsemad mikroorganismide taksonoomia, arengu, leviku, resistentsuse põhimõtted ja eripärad infektsiooni tõrje seisukohalt vajavad lisakoolitust.

Koristus- ja desinfitseerivate ainete (biotsiidide) toote kasutusjuhendite ja ohutuskaartide sisu teadmine ning info kasutamine oma tavatöös riskijuhtimise meetmed

 

40 min

Oskab leida olulise informatsiooni toote kasutusjuhendist ja ohutuskaardilt ning seda kasutada oma tavatöös ohutuse tagamiseks. Oskab valida ja kasutada isikukaitsevahendeid

 

Desinfitseeriva aine (biotsiidi) valik, kasutuseripära teadmine, kasutuslahuse valmistamine ja säilitamine, pudelite märgistamine ning vajadusel aine utiliseerimine

35 min

Oskab kasutada ja säilitada vastavalt juhistele ning tulemuslikult desinfitseerivaid aineid

Spetsiifiliste mikroorganismide tõrjeks sobivate ainete valik eeldab lisakoolitust.

Aseptiline tööviis, kui eeldus tõhusaks desinfitseerimiseks. Käte pesemine ja desinfitseerimine, käte hügieen  (läbiv kompetents)

25 min

Oskab teha käte antiseptikat ja koristamisel töötada aseptiliselt

Oluline eelnev koristusalane teadlikkus

Oma töö eripärast tulenevate pindade saastatuse ja pinnakatete eripärad

25 min

Teab, et mustuse/saastatuse ja pinnakatte eripära, mida tuleb arvestada  biotsiidide valikul ja kasutamisel

Oluline eelnev koristusalane teadlikkus

Koristusplaani / desinfektsiooniplaani  ja juhendite koostamine vastavalt töökeskkonna eripärale, arvestades esinevat mustust/ saastatust, pinnakattematerjale. Teiste tavatöö juhendamine. Seda kõike desinfitseerivate ainete kasutamise seisukohalt (ei puuduta tervet koristusplaani koostamist).

25 min

Teab koristusplaani ja – juhendite tähtsust desinfitseerimise tulemuslikkuse saavutamisel- juhendid on siis abiks, kui neid ka reaalset kasutatakse.

Oluline eelnev koristusalane teadlikkus.

Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade

25 min

Teab puhastusprotsessi eripärasid ülevaatlikult ja nende mõju desinfitseerimise tulemuslikkusele

 

Desinfitseerivate ainete mõju ja tulemuse hindamine. Tulemuste analüüs, vastavalt sellele puhastusplaani jm tegevuste korrigeerimine. ATP, Hygicult jt testide kasutamine

45 min

Teab lihtsamaid ja olulisemaid desinfitseerivate ainete tulemuslikkuse hindamise viise- kiirtestid, ATP, Hygicult jms. Oskab arvestada tulemuslikkuse hindamise tähtsust ja teha mõõtmistest järeldusi.

 

Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid ja esmaabi, hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)

45 min

Teab ja oskab kasutada biotsiidide kasutamisel vajatavaid isikukaitsevahendeid.

 

 

Koolitustel omandatud teadmiste testimine (valikvastustega test)

20 min

Saab tagasisidet omandatud teadmiste kohta

 

 

Koolituse nimetus: Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.
Koolitaja: TK Täienduskeskus OÜ
Koolituse eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.
Koolituse läbinu tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaaliohutuse õigusraamistikku, oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni ning teab ettevõtte kohustusi ning oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.
Sihtgrupp:biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

KOOLITUSKAVA:
1. KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused
REACH - Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
Biotsiidimäärus
Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused
2. OHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
Kemikaali ohutuskaart: üldnõuded ning kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed
3. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL.
Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas. Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
4. BIOTSIIDI KASUTAMISE ERISUSED.
Tööandja kohustused ja õigused töötamisel biotsiididega
Töötaja kohustused ja õigused töötamisel biotsiididega.
Teadmiste kontroll (test valikvastustega).


Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Kuidas tagada?
Koolitaja: TK Täienduskeskus OÜ
Koolituse eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.
Koolituse läbinu tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaaliohutuse õigusraamistikku, oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni ning teab ettevõtte kohustusi ning oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.
Sihtgrupp:kemikaaliohutuse küsimustega kokkupuutuvad ettevõtete juhid ning spetsialistid, töökeskkonnaspetsialistid ja -volinikud

KOOLITUSKAVA
1. KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused. REACH - Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine. CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
Biotsiidimäärus. Kemikaaliseadus ja rakendusaktid. Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused.
2.OHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
Kemikaali ohutuskaart: üldnõuded ning kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed.
3. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL.
Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas. Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
4.Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine


Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.
Koolitaja: Juunika Koolitus OÜ
Väljund: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.
Kestus: 8 ak. tundi
Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

KOOLITUSKAVA
1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus) – 1 ak tund;

2. Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine - töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded) – 1 ak tund;

3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid – 2 ak tundi;

4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused) –0,5 ak. tundi;

5. Biotsiidikäitleja eriteadmised (4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard; Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine) – 1 ak. tund;

6. Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine) – 1,5 ak tundi;

7. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused) – 0,5 ak tundi

8. Teadmiste kontroll, tunnistused – 0,5 ak tundi

Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe.       

Koolitaja: Companion OÜ          

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud ettevõtetest, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.

Kestus: 8 ak. tundi

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

Õpiväljundid:

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab kemikaaliohutuse seadusandlikke aluseid;
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
 • teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta;
 • oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid;
 • teab oma kemikaaliohutusealaseid kohustusi ja õigusi.

 KOOLITUSKAVA

 • Sissejuhatus.  Kemikaalide alane seadusandlus: REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Järelevalve korraldamine.
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine –  töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded).
 • CLP - Kemikaalide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine.
 • Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti? Nõuded, mis tulenevad seadusandlusest. 
 • Kemikaaliriskijuhtimise vahendid (ohutuskaardid, andmebaasid, kemikaalide register), nende loomine ning kasutamine.
 • Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel.
 • Riskianalüüs.
 • Isikukaitsevahendite valimine ja esmaabi kemikaaliõnnetuste korral.
 • Biotsiidikäitleja eriteadmised (Eestis lubatud biotsiidide nimekirjad).
 • Biotsiidikäitleja kompetentsid: biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
 • Tööohutuse nõuded töös biotsiididega (kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähiste määramine; nende nõuetekohane paigaldamine ja hoidmine).
 • Suuline teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine