TUNNUSTATUD KOOLITUSKAVAD

Koolituse nimetus: Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.
Koolitaja: TK Täienduskeskus OÜ
Koolituse eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.
Koolituse läbinu tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaaliohutuse õigusraamistikku, oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni ning teab ettevõtte kohustusi ning oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.
Sihtgrupp:biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

KOOLITUSKAVA:
1. KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused
REACH - Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
Biotsiidimäärus
Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused
2. OHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
Kemikaali ohutuskaart: üldnõuded ning kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed
3. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL.
Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas. Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
4. BIOTSIIDI KASUTAMISE ERISUSED.
Tööandja kohustused ja õigused töötamisel biotsiididega
Töötaja kohustused ja õigused töötamisel biotsiididega.
Teadmiste kontroll (test valikvastustega).


Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Kuidas tagada?
Koolitaja: TK Täienduskeskus OÜ
Koolituse eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.
Koolituse läbinu tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaaliohutuse õigusraamistikku, oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni ning teab ettevõtte kohustusi ning oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.
Sihtgrupp:kemikaaliohutuse küsimustega kokkupuutuvad ettevõtete juhid ning spetsialistid, töökeskkonnaspetsialistid ja -volinikud

KOOLITUSKAVA
1. KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused. REACH - Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine. CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
Biotsiidimäärus. Kemikaaliseadus ja rakendusaktid. Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused.
2.OHUTUSE TAGAMINE
Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
Kemikaali ohutuskaart: üldnõuded ning kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed.
3. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL.
Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas. Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
4.Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine


Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.
Koolitaja: Juunika Koolitus OÜ
Väljund: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.
Kestus: 8 ak. tundi
Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

KOOLITUSKAVA
1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus) – 1 ak tund;

2. Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine - töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded) – 1 ak tund;

3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid – 2 ak tundi;

4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused) –0,5 ak. tundi;

5. Biotsiidikäitleja eriteadmised (4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard; Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine) – 1 ak. tund;

6. Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine) – 1,5 ak tundi;

7. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused) – 0,5 ak tundi

8. Teadmiste kontroll, tunnistused – 0,5 ak tundi

Koolituse nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe.       

Koolitaja: Companion OÜ          

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud ettevõtetest, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.

Kestus: 8 ak. tundi

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

Õpiväljundid:

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab kemikaaliohutuse seadusandlikke aluseid;
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
 • teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta;
 • oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid;
 • teab oma kemikaaliohutusealaseid kohustusi ja õigusi.

 KOOLITUSKAVA

 • Sissejuhatus.  Kemikaalide alane seadusandlus: REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Järelevalve korraldamine.
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine –  töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded).
 • CLP - Kemikaalide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine.
 • Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti? Nõuded, mis tulenevad seadusandlusest. 
 • Kemikaaliriskijuhtimise vahendid (ohutuskaardid, andmebaasid, kemikaalide register), nende loomine ning kasutamine.
 • Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel.
 • Riskianalüüs.
 • Isikukaitsevahendite valimine ja esmaabi kemikaaliõnnetuste korral.
 • Biotsiidikäitleja eriteadmised (Eestis lubatud biotsiidide nimekirjad).
 • Biotsiidikäitleja kompetentsid: biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
 • Tööohutuse nõuded töös biotsiididega (kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähiste määramine; nende nõuetekohane paigaldamine ja hoidmine).
 • Suuline teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine