Kutse andmise kord

KINNITATUD
Teeninduse Kutsenõukogu 09.05.2013 otsusega nr .11

KUTSE ANDMISE KORD
kahjuritõrjuja kutsetele


1.ÜLDOSA

1.1. Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:
1.1.1. Kahjuritõrjuja, tase 4
1.1.2. Kahjuritõrjuja, tase 5
1.2. Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3. Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).
1.4. KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad kahjuritõrjuja kutsete andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad ja teised huvitatud osapooled.
1.5. Kutsekomisjon nimetab hindamiskomisjonid, kes hindavad kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.
1.6. Komisjonide volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.
1.7. Komisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest ja korrast.
1.8. Kutse taotlemine ja tõendamine on taotlejale tasuline, tasu suuruse kinnitab Teeninduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.
1.9. Komisjonide liikmete töö tasustatakse KA kehtestatud korra alusel.
1.10. Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.
1.11. Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.


2. KUTSE ANDJA ÜLESANDED

2.1. Kutse andja:
2.1.1. töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kinnitamiseks,
2.1.2. korraldab kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise,
2.1.3. esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga,
2.1.4. kuulutab välja kutse andmise,
2.1.5. tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise,
2.1.6. määrab isiku, kes võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale,
2.1.7. väljastab kutsetunnistuse,
2.1.8. tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse,
2.1.9. vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest,
2.1.10. esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande,
2.1.11. edastab Kutsekojale kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed.


3. KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA ÜLESANDED

3.1. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid ja isikud:
3.1.1. Töömaailma esindajad:
Eesti Ehitusettevõtete Liit – esindaja Indrek Peterson, tegevdirektor.
TÜ Kliinikum - esindaja Tiina Teder, desinfektsiooni osakonna juhataja.
Eesti Mükoloogiauuringute Keskus - esindaja Ave Sadam, mükoloog.
Terviseamet - esindaja Meeri Veelma, kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialist.
Veterinaar- ja Toiduamet – esindaja Heneli Lamp, toiduosakonna juhataja.
Põllumajandusamet – esindaja Olga Pähnapuu, taimekaitse osakonna peaspetsialist.
3.1.2. Koolitajate esindajad:
Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit – esindaja Kalle Pilt, juhataja
3.1.3. Kutsekoja esindaja: Ingrid Lepik, Teeninduse Kutsenõukogu koordinaator
3.2. Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.
3.3. Kutsekomisjon:
3.3.1. töötab välja kutse andmise korra eelnõu koostöös kutse andjaga,
3.3.2. nimetab hindamiskomisjonid ja töötab välja hindamiskomisjonide töökorra,
3.3.3. töötab välja kutsekomisjoni töökorra,
3.3.4. arvestab ja esitab KA-le kooskõlastamiseks kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse,
3.3.5. Kehtestab kutse taastõendamise korra
3.3.6 kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid,
3.3.7. otsustab kutse kompetentsuse hindamise vormi(d),
3.3.8. korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise,
3.3.9. otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise,
3.3.10. kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise asukoha nõuded.
3.3.11. lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi.
3.4. Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (haldusmenetluse seadus § 57 lg 1).
3.5. Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
3.5.1. vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3.5.2. taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.


4. HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1. Hindamiskomisjonid moodustatakse kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks.
4.2. Hindamiskomisjone moodustatakse vastavalt spetsialiseerumistele kolm:
4.2.1. Kahjuritõrjuja
4.2.2. Kahjuritõrjuja, spetsialiseerumisega ehitiste konserveerimine
4.2.3. Kahjuritõrjuja, spetsialiseerumisega fumigeerimine
4.3. Hindamiskomisjonid:
4.3.1. hindavad taotleja kompetentsust taotlemisel kutseala eksamil,
4.3.2. koostavad hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessist ajutiselt taandatud komisjoniliikmete kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjonid esitavad hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile.
4.3.3. Hindamise tulemust on võimalik vaidlustada ainult juhul, kui punktis 4.5 esitatud nõuete täitmata jätmine on oluliselt mõjutanud hindamise tulemust.
4.4. Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon.
4.5. Hindamiskomisjonide liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
4.5.1. kutsealane kompetentsus,
4.5.2. kutsesüsteemialane kompetentsus,
4.5.3. hindamisalane kompetentsus,
4.5.4. erialane (vastavalt spetsialiseerumisele) kompetentsus
4.6. Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.
4.7. Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest.
4.8. Juhul, kui punktis 4.7 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama.


5. KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1. Kutse taotlemise eeltingimused
5.1.1 Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja kutsealase täiendkoolituse läbimine ja/või kutsealase töökogemuse omamine.
5.1.2 Kahjuritõrjuja, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kesk- või keskeriharidus, kutsealase täiendkoolituse läbimine ja kutsealase töökogemuse omamine.
5.2. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
5.2.1. vormikohane avaldus
5.2.2. isikut tõendava dokumendi koopia
5.2.3. haridust tõendava dokumendi koopia/d
5.2.4. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
5.2.5. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d
5.2.6. vormikohane tööalane CV
5.2.7. tööandja soovitus/iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
5.2.8. maksekorraldus kutseandmisega seotud kulude tasumise kohta

6. KUTSE TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

6.1. Kutse taastõendamise eeltingimused
6.1.1. Taotlejal on kehtiv Kahjuritõrjuja, tase 4 kutse ja/või kahjuritõrjuja, tase 5 kutse
6.1.2. Taotleja on töötanud kutse saamisest (eelmisest taastõendamisest) kuni taotlemise hetkeni kahjuritõrje valdkonnas (vähemalt 75% ajast)
6.2. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
6.2.1. vormikohane avaldus
6.2.2. isikut tõendava dokumendi koopia
6.2.3. varem antud kutset tõendava dokumendi koopia/d
6.2.4. täiendkoolitust tõendav dokumendi koopia/d (olemasolul)
6.2.5. vormikohane tööalane CV
6.2.6. tööandja soovitus/iseloomustus, kus on eraldi välja toodud erialasel tööl töötatud aeg ning töö sisu.
6.2.7. maksekorraldus kutse taastõendamisega seotud kulude tasumise kohta


7. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

7.1. Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt 1 kord aastas.
7.2. Kutse andja avalikustab oma veebilehel www.kahjur.ee
7.2.1. avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisi,
7.2.2. hindamiste toimumise ajad,
7.2.3. tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
7.2.4. muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutava.
7.3. Kutsekomisjon töötab välja dokumentide menetlemise korra ja esitab KA-le kinnitamiseks.
7.4. Dokumentide menetlemise korras sätestatakse:
7.4.1. avalduste ja dokumentide registreerimine,
7.4.2. dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll,
7.4.3. dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning taotleja teavitamine.


8. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

8.1. Kahjuritõrjuja kutse kompetentsuse hindamisvormid:
8.1.1. dokumentide alusel hindamine,
8.1.2. tulemuse hindamine (töötulemuste esitamine tõendite abil)
8.1.3. kutseeksam (suulised küsimused, kirjalike küsimuste lühivastused, valikvastused, protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine, arvutusülesanded)
8.1.4. proovitöö,
8.1.5. enesehindamine,
8.1.6. kombinatsioon loetletud hindamisvormidest.


9. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

9.1. Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
9.2. KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
9.3. Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.
9.4. Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
9.5. KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
9.6. KA väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
9.7. Kahjuritõrjuja kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.
9.8. Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks juhul kui:
1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele
4) kutsetunnistust on kasutatud ebasihipäraselt (seaduste ja määruste nõuete eiramine)
9.9. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
9.10. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
9.11. Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.


10. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.